April photoblog - Day 10: Train (Prague Main Station)